انتخاب موضوع

اکثر دانشجویان در انتخاب موضوع پایان نامه خود مشکل دارند با مطالعه سمینار(بستر و پیشینه تحقیق یک موضوع) می توانید دید کلی از موضوع  پایان نامه خود داشته و یک قدم بزرگ در جهت انجام پایان نامه خود بردارید. بنابراین شاید بتوان گفت، مهمترین مرحله ارائه یک پایان نامه موفق، مسلط بودن به موضوع پایان نامه است. انتخاب موضوع اگر به درستی انجام نشود، در مراحل تدوین پروپوزال و پایان نامه موجب بروز مشکلات خاص خود می شود.

در مطالعه سمینار از مقالات معتبر و جدید مرتبط به زمینه انتخابی شما مروری قوی بر کارهای پیشین انجام شده است. موارد زیر در سمینار اعمال اعمال شده:

1. بستر تحقیق را به صورت جامع و کامل بیان شده است. (با مقالات معتبر و جدید)
2. ترجمه پشت سر هم مقالات در سمینار استفاده نشده و مطالب نوشته شده کاملا با عنوان درخواستی مطابقت دارد. بنابراین در سمینار مطالبی استفاده شده است که دقیق مطابق با موضوع انتخابی شماست و از مطالب زائد و بی مورد صرف نظر شده است.
3. مهمترین کارهای پیشین همراه (ایده مقالات پرکاربرد) را با جزییات بیشتری توضیح داده شده است.
4. متن های سمینار روان و قابل فهم می باشد.
5. دستورالعمل های نحوه نگارش سمینار رعایت شده است.
6. سمینارها معمولا در چهار فصل انجام شده است (فصل اول مقدمه یا کلیات تحقیق، فصل دوم بستر تحقیق، فصل سوم مهمترین کارهای پیشین بیان می شود، فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات)

Copyright © 2015 ArtaSeminar.com- Designed By ElbayTeam