پنهان نگاری


پنهان نگاری از کلمه یونانی استگانوس به معنی پوشش داده شده یا مخفی و گرافی به معنی نوشتن و یا رسم می آید. بنابراین ابزار پنهان نگاری به معناي واقعی کلمه، نوشتن پوشانده شده است. پنهان نگاری هنر پنهان کردن ارتباطات به وسیله جاسازي پیام داخل رسانه پوشش بی ربط می‌باشد، با استفاده از پنهان نگاری، یک پیام در داخل قطعه اي از اطلاعات غیر مشکوك جاسازي می شود و بدون این که کسی درباره پیام مخفی بداند، فرستاده می شود. راز را می توان در داخل همه انواع اطلاعات پوششی، پنهان کرد: متن، صدا، تصویر، ویدیو و غیره.:درخواست انجام پروژه برای موضوع پنهان نگاری با

Support@ArtaSeminar.com

Copyright © 2015 ArtaSeminar.com- Designed By ElbayTeam