نكاتي مهم و ظريف برای انتخاب موضوع پایان نامه

مرحله اول: ملاحظات و نكات اوليه

-          مطالعه اجمالي در برخي زمينه هاي مورد علاقه و مهم

-          جستجو در برخي پايگاهها و نيز اينترنت تحت عبارت "research topics"  و يا "research priorities" و يا " issues for research " در حوزه هاي دلخواه براي آگاهي از موضوع هاي بالقوه مناسب

-          مطالعه و وارسي "پيشنهادهايي براي پژوهشهاي بيشتر" در فصل آخر پايان نامه ها براي آگاهي از موضوع هاي بالقوه مناسب

-          صرف وقت بيشتر و مطالعه عميق تر و تحليلي تر در باره موضوع هاي مطرح

-          مشورت با استادان و ساير دانشجويان آگاه و منتقد در مورد موضوع هاي قابل قبول و مطرح

 

مرحله دوم: بررسي و تحليل مقوله ها و نكات مورد توجه در انتخاب موضوع

-          علاقه مند بودن به موضوع

-          در نظر گرفتن توانايي ها و امکانات فردي مثلاً قدرت تجزيه و تحليل، توانايي تحليل آماري، توانايي برقراري ارتباط با جامعه ي مورد تحقيق، و...

-          نو بودن موضوع (تكراري و يا تقليدي صرف نباشد)

-          ارزشمند بودن موضوع

-          مطرح بودن در سطح ملي يا منطقه اي يا جهاني

-          منطقي بودن و نه فريبنده بودن (در اين مورد بايد فرهنگ جامعه اعم از دانشجو و استاد به گونه اي اصلاح شود که دريابد ظاهر و کلمات زيبا و فريبا بدون توجه به واقعي، کارآ و منطقي بودن آن نه تنها پژوهش مفيد و گره گشايي نمي آفريند بلکه مشکل ساز هم هست)

-          كاربردي بودن (در مورد پژوهشهاي غيربنيادي): امكان استفاده از نتايج در كوتاه مدت يا ميان مدت (بتواند به يك نياز مهم پاسخ دهد)

-          مطرح بودن به منزله مسئله (امكان تعريف يك مسئله جديد مبتني بر پيشينه پژوهش يا تجربيات حرفه اي و شخصي)

-          امكان تعريف سؤال يا فرضيه بر اساس مسائل عملي يا نظري

-          سؤالهاي مشخص، عيني و هدفمندي را بتوان طرح كرد

-          پاسخ به سؤالها، راه حل علمي و روش مناسب وجود داشته باشد

-          امكان عملي اجراي پژوهش

-          انجام مراحل تحقيق با دشواري غيرعادي همراه نباشد

-          مراحل كار به لحاظ طول زمان مورد نظر (حداكثر يك سال) قابل انجام باشد

-          مطالعات نظري و دستيابي به منابع امكان پذير باشد

-          نمونه معرف (نماينده) جامعه پژوهش قابل دسترس بوده و افراد مايل به همكاري باشد

-          شيوه گردآوري اطلاعات (توزيع پرسشنامه و يا مصاحبه و يا راه هاي ديگر) در مدت زمان مشخص قابل انجام باشد

-          اطلاعات مورد نياز قابل دسترس و گردآوري باشد

-          امكان انجام پژوهش، به لحاظ روش تحقيق (وجود يك يا چند روش براي آزمون كردن) وجود داشته باشد

-          امكان ادامه پژوهش هاي بيشتر در همان زمينه

-          پيشنهادهاي جديدي را بتوان از دل پژوهش براي پژوهش هاي آتي مطرح كرد

-          امكان استخراج و چاپ چند مقاله در آن زمينه (توليد دانش جديد)

 

مرحله سوم: تصميم گيري كلي

-          تدوين يك فهرست از موضوع هاي مناسب بر اساس توجه به معيارهاي مرحله دوم

-          بررسي مجدد تك تك موضوع ها با نگاه منطقي و واقع بينانه

-          حذف برخي از موضوع ها كه امكان انجام تحقيق و رسيدن به نتيجه مطلوب در آنها دشوار است

-          انتخاب حداكثر دو يا سه موضوع مناسب براي تحقيق

-          بررسي هر يك از موضوع ها به لحاظ وجود منابع اطلاعاتي و وجود استاد راهنما (موضوع در حوزه توجه به تخصص و علاقه حداقل يكي از استادان باشد)

-          مشورت با يك يا دو استاد در باره موضوع هاي پيشنهادي و مسائل مرتبط با آنها

-          گرفتن تائيد اوليه از يك يا دو استاد در مورد مناسب بودن يكي از موضوع ها

 

مرحله چهارم:  محدودكردن دامنه موضوع

-          مطالعه متون علمي براي پي بردن به فضاهاي خالي براي تحقيق در آن موضوع

-          بيان موضوع محدود شده در قالب عبارت (عنوان پايان نامه)

-          مشورت مجدد با استادان مربوطه در مورد موضوع محدود شده

-          تائيد موضوع نهايي پس از انجام اصلاحات لازم در عنوان

-          مطالعه مجدد متون علمي براي يافتن و تدوين مسئله پژوهش

-          نوشتن سؤالها و يا فرضيه هاي مناسب براي تحقيق (در واقع سؤال (اصلي و فرعي) و فرضيه هر دو براي يک تحقيق ضروري هستند)

-          مشورت با استادان مربوطه و تائيد مسئله ها و يا فرضيه ها

 

مرحله پنجم: انجام ساير گامهاي پژوهش

-          مشخص كردن روش تحقيق

-          مشخص كردن جامعه پژوهش

-          مشخص كردن شيوه نمونه گيري

-          مشخص كردن ابزار گردآوري اطلاعات

-          در صورتي که از پرسشنامه استفاده مي شود تعيين چگونگي پيدا کردن روايي و اعتبار آن

-          مشخص کردن روش آماري و آزمون هاي مورد استفاده

-          اجراي مراحل عملي كار

-          تدوين گزارش تحقيق

-          تدوين نتايج همراه با تجزيه و تحليل نهايي آن ها

-          تدوين محدوديت ها و مشکلات تحقيق

-          ارائه پيشنهادها براي پژوهش هاي آتي

منبع
http://www.lisiran.blogfa.com/post-391.aspx


Copyright © 2015 ArtaSeminar.com- Designed By ElbayTeam