ساختار کلی برای نوشتن مقاله

فرمت استاندارد برای نوشتن مقاله بصورت زیر می باشد:

 چکیده:

چکیده معمولا بین 100 تا 200 کلمه بوده و در آن تعریف مساله، اهمیت مساله، روش پیشنهادی و نتایج بیان می شود. به عبارت دیگر در چکیده باید بیان شود چه کاری، چگونه و برای چه هدفی انجام شده و نتایج حاصل از آن چیست. همچنین در چکیده جزئیات کار، شکل ها، جداول، فرمول ها و مراجع بیان نمی شود.

کلمات کلیدی: معمولا شامل 5 تا 10 کلمه می باشد که شامل موضوع و زیر شاخه مورد بحث مقاله است.

 

مقدمه:

در مقدمه شرح مساله، سوابق تحقیق و کاربردهای مساله بیان می شود. به عبارت دیگر در مقدمه ابتدا باید کلیات موضوع مورد بحث عنوان شود، بعد تاریخچه ای از کارهای انجام شده ی مشابه، به همراه ویژگی های هر یک بیان شود. سپس دلیل انجام پژوهش یا عیب کارهای انجام شده در گذشته ذکر می شود. در انتهای این بخش نیز ساختار ادامه مقاله بیان می شود.

 

مطالب در ارتباط با پژوهش خود:

 طی دو یا سه بخش پژوهش جاری، نتایج حاصل از آن و مقایسه آن با کارهای قبلی بیان می شود.

 

نتیجه گیری:

 حداکثر در 8 خط نکات مهم انجام شده در مقاله به صورت خلاصه مرور شده، کاربردها و نتایج پژوهش ذکر شده و راهکارهای احتمالی برای کارهای آتی پیشنهاد می شود. در نتیجه گیری جمله جدیدی ذکر نمی شود و شامل ارجاع به مرجع نیست.

 

تشکر و قدردانی:

 در این بخش مقاله از اشخاص یا سازمان های حامی نویسنده مقاله تشکر و قدردانی می شود.

  

مراجع:

 در نوشتن مقاله باید تلاش کرد از مراجع معتبر و جدید استفاده نمود. مراجع معمولا به ترتیبی که در متن مورد استفاده قرار می گیرند ذکر می شوند.


Copyright © 2015 ArtaSeminar.com- Designed By ElbayTeam